top of page

GDPR

Formålet med denne persondatapolitik er at oplyse om, hvordan Matchgruppen behandler
personoplysninger og, om hvilke rettigheder den registrerede har i henhold til
databeskyttelsesforordningen.


Matchgruppen behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende
regler herfor. Vi respekterer fuldt ud alle ønsker om hemmeligholdelse af de persondata, som du giver os.
Vi beskytter dine personoplysninger og behandler dem forsvarligt.


Ved persondata/personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller
identificerbar fysisk person.


Ved behandling forstås bl.a. indhentning, brug, opbevaring og deling af data, m.v. jf.
databeskyttelsesforordningen.

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Rettighederne er
beskrevet i databeskyttelsesforordningen.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den dataansvarlige. Hvis du er henvist til et forløb
hos Matchgruppen via en kommune eller en virksomhed, er denne den dataansvarlige.


Når du henvises til os via en offentlig myndighed, typisk en kommune, så er det den henvisende
myndighed, der er dataansvarlig og bestemmer, med hvilket formål og hvordan dine data skal behandles i
Matchgruppen.


Hvis du vil benytte en eller flere af dine rettigheder angående behandling af persondata, skal du kontakte
den henvisende myndighed, som herefter forventeligt vil sende din anmodning videre til os.


Formålet med behandlingen af personoplysninger er at gennemføre forløbet hos Matchgruppen i
overensstemmelse med den kontrakt, vi har indgået med den henvisende myndighed.
Behandlingen sker desuden i forlængelse af kommunens myndighedsudøvelse og de retslige forpligtelser,
der følger hermed.


Der er truffet en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte og minimere data.
Matchgruppen foretager behandling af almindelige oplysninger om dit forløbs type, periode, mål, indhold,
progressionsmåling og effekt, oplysninger om og vurderinger af dine kompetencer og
arbejdsmarkedsparathed.


Desuden har vi oplysninger om CPR-nr. og evt. strafbare forhold samt målgruppekarakteristika, herunder
eventuelle oplysninger om helbred.
Personoplysningerne er videregivet fra henvisende myndighed, fra dig selv, indhentet med dit samtykke fra
tredjepart.

Opbevaring og overførelse af Personoplysninger opbevares i 5 år fra forløbets afslutning for at opfylde
bogføringslovens bestemmelser, som gør sig gældende på området, eller så længe formålet hermed er
gældende.


Personoplysninger opbevares i Danmark og videregives ikke.
Matchgruppen videregiver kun persondata til den henvisende myndighed, som er dataansvarlig, samt til
vores leverandører af it-systemer.


Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske
skriftligt til Matchgruppen ( sikkermail@matchgruppen.dk )

bottom of page